معرفی کتاب معادشناسی

معرفی کتاب معادشناسی

این مجموعه شامل 75 مجلس در قالب ده مجلد، در کیفیّت سیر و حرکت انسان در دنیا و عالم غرور و نحوۀ تبدّل نشئه غرور به عالم حقائق و واقعیّات و ارتحال او بسوی خدا و غایه الغایات می باشد.

فهرست عناوین کلی
جلد اول :
مقدمه
حقایق و اعتباریات
زندگی موقت و حیات جاودان
سبب ترس از مرگ
عمر بهترین سرمایه تکامل و تعالی
مجانست خواب و مرگ
عمل فرشتگان قبض ارواح و ملک الموت، عین عمل خداست
عمل قبض روح و مشاهدات در حال مردن با باطن است.
فهرست تفصیلی جلد اول

جلد دوم :
رستگاری در ایمان به خداست اختیارا و پیروی از احکام دین تعبدا
اولیاءخداترس واندوه وسکرات مرگ راندارند
الحاق مؤمنان به اولیای خدا و منکران به اولیای شیطان
تمایزات عالم طبع و برزخ و قیامت
در برزخ ، دوراهی سعادت و شقاوت دنیا یکسره میگردد
جلوه انسان در برزخ ، با صورت ملکوتی اوست
فهرست تفصیلی جلد دوم

متن جلد دوم معادشناسی

  •  اصل وجود انسان، قابلیت حركت بسوى سعادت و یا وقوف در ویرانه شقاوت است. و بنابر این اصل، بهشت و جهنّمى كه خداوند آفریده است، براى انسانى است كه داراى اراده و اختیار باشد و بتواند استعداد خود را براى وصول به كمال خود به فعلیت درآورد؛ یا به اختیار خود آن را خراب و ضایع نموده و در مرداب شهوات و أوهام فرو برده و متعفّن گرداند.
  • بنابراین، تا زمانی كه انسان اختیار دارد، راه توبه و بازگشت دارد و ایمان او مؤثّر است و أعمال او صحیح است؛ ولى همین كه راه اختیار بسته شد و انسان خود را در انتخاب یك طرف مضطرّ دید، دیگر در آن‌وقت تكلیف ساقط میگردد، و ایمانى كه مى‌آورد مُنتج نتیجه نبوده و براى كمال نفس انسان اثر مثبتى ندارد و نقشى را ایفاء نمى‌نماید.
  •  انسان در تمام طول مدّت عمر خود، اختیار دارد ایمان بیاورد یا نیاورد، اعمال صالح انجام دهد یا ندهد، درجاتى را طىّ كند و بسوى فعلیت نیكو و بهشت گام بردارد یا در دركات جهل خود را محبوس و در غرائز و صفات بهیمیه متوقّف و در جهنّم مخلّد بماند.
  •  ولى در ساعت آخر عمر كه در سكرات مرگ غوطه میخورد، و آن ساعت آخرین ساعت از ساعتهاى دنیا و اوّلین ساعت از ساعتهاى آخرت است، و در آن‌وقت كه پرده از جلوى چشمان او برداشته شده و حقائق را با دیدگان ملكوتى خود مى‌فهمد؛ اختیار از انسان سلب شده و دیگر ایمان او به خدا و پیمبران و روز پاداش، مفید فائده و مثمر ثمر نخواهد بود؛ چون ایمان اضطرارى است و از تحت اختیار خارج، و توبه و بازگشت به خدا نیز قابل قبول نیست.

دیدگاهتان را بنویسید